SESSIÓ 10 3-05-2010

Practiquem a la pissarra l'exposició.
Expliquem i presentem el projecte del curs.
Valoració del curs.SESSIÓ 9 26-04-2010

Continuem amb el projecte del curs: activitat d'una unitat de programació.
Hem d'aprendre a:
Cercar una activitat per poder fer a la PDI.
Saber descarregar un arxiu Smartboard. Saber canviar el nom.
Modificar un arxiu smart board.
Utilitzar les eines bàsiques del programa: llapis, lletres,.....
Saber inserir objectes bàsics: foto, ...SESSIÓ 8 12-04-2010

Activitat:
Busquem una activitat per poder fer amb la pissarra digital. Podem fer-la amb el programa Smartboard o no.
Recursos:
https://sites.google.com/site/pditonihortal/
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&mode=asearch
http://www.reporteducacio.cat/tic/?page_id=580
http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/
http://josegp.wikispaces.com/Matematicas


sessió 7

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td006/index-5.html

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td006/practica_2-3.html
l

SESSIÓ 6:


http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TAC_3.pdf
pissarra digital


SESSIÓ 5: ÚS DIDÀCTIC D'INTERNET


Lectura pel cap de setmana:
http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2007/04/la-escuela-del-siglo-xxi-la-tecnologas.html

Proposta d'activitat de la sessió: buscar en la bibliografia proposada una proposta de webquest o cacera del tresor que podries aplicar amb els teus alumnes. Mira d'explicar on ho faries, distribució grups, ....

ACTIVITATS D'APRENENTATGE BASADES EN INTERNET:
 • WEBQUEST
Una WebQuest és una estratègia d'investigació guiada amb recursos d'Internet que té en compte el temps de l'alumne/a. És un treball cooperatiu en què cada persona és responsable d'una part. Obliga a la utilització d'habilitats cognitives d'alt nivell i prioritza la transformació de la informació.
Investigació guiada: navegar per Internet, en l'àmbit educatiu, pot ser, més ben dit, ha de ser, un procés de recerca d'informacions valuoses i significatives per a la construcció del pensament. A Internet els alumnes troben un ambient atractiu, interactiu i molt ric. Però també troben un ambient favorable a la dispersió, on poden perdre's en un mar de dades sense cap rellevància i que no afegeixen qualitat pedagògica ni justifiquen l'ús d'Internet a l'aula.

Les WebQuests us ajuden a trobar a Internet continguts de qualitat, adequats al nivell dels vostres alumnes i a les vostres expectatives pedagògiques.

Tenen en compte la rendibilitat del temps de l’alumne/a: una bona WebQuest facilita els recursos i els suports adequats en el moment necessari perquè els alumnes pugin dedicar més temps a la construcció del seu propi coneixement.

Treball cooperatiu: Les bones WebQuests han estat dissenyades amb la convicció que s'aprèn més i millor quan s'aprèn amb els altres, i que els aprenentatges més significatius són el resultat d'activitats de cooperació.

Les WebQuests ajuden els nens a desenvolupar estratègies de treball col·laboratiu, però sense deixar d’assegurar l’esforç i el compromís individual de cadascú.

Prioritza la transformació de la informació: Les WebQuests ajuden a desenvolupar les capacitats de recerca, de selecció, de comparació, de presa de decisions, de saber argumentar, de treure conclusions, d'organitzar i de transformar la informació

ESTRUCTURA BÀSICA D'UNA WEBQUEST

 • Introducció: orienta els alumnes i capta el seu interès, situant-los en una història o problema a resoldre. La introducció deu ser clara i motivadora amb la finalitat de presentar la webquest: el tema sobre el que es treballarà, l'escenari inicial, el plantejament de preguntes, problemes o reptes a resoldre,etc.

 • Tasca: En aquest apartat es proporciona a l'alumne una clara descripció del que haurà de fer en finalitzar la webquest així com el nombre de persones que compondran el grup de treball, els papers que hauran d'adoptar els components. La classificació de les tasques són:

  • De repetició

  • De recopilació

  • De misteri

  • De periodisme

  • De disseny

  • De creació

  • De consens

  • De persuasió

  • D'autoconeixement

  • Analítica

  • De judici

  • Científica

 • Procés: explica les estratègies que els estudiants han d'utilitzar per a dur a terme la tasca pas per pas. L'explicació de tot el procés ha de ser curta i precisa, però també detallada.

 • Recursos: llocs d'Internet que els alumnes utilitzaran per a realitzar la tasca.

 • Avaluació: En aquest apartat s'indica com avaluar el treball realitzat. Per a ell es detallen els criteris d'avaluació en què es basa aquesta avaluació. Depenent del nivell dels alumnes i del tipus d'activitat, es fa una descripció d'allò que es va a avaluar i de com es farà.

 • Conclusió: Resumeix l'activitat i anima als estudiants per a que reflexionin sobre el seu procés i resultats.

 • Orientacions per al professor: És l'únic apartat dirigit al professor. En ell s'inclou els conceptes, objectius i continguts per a ajudar el professor a posar en pràctica aquest recurs d'Internet.

Ací s'aborden qüestions tals com:justificació i utilitat de la webquest, nivell educatiu al que va dirigit la webquest, coneixements previs que ha de tenir l'alumnat, relació amb el curriculum, metodologia i procés a seguir per a treballar la webquest amb els alumnes, etc.

BUSQUEM UNA WEBQUEST

Educació infantil.

Educació superior

LES WEBQUEST DE L'ESCOLA

Quina hem treballat, cicle o nivell.

Valoració dels mestres i coordinador


 • CACERES DEL TRESOR.
  Una Cacera del Tresor (en anglès Treasure Hunt, Scavenger Hunt o Knowledge Hunt, ja que és coneguda de les tres formes) és una de les estructures d'activitat didàctica més populars entre els docents que utilitzen la xarxa d'Internet en les seves classes. En essència, una Cacera del Tresor és un full de treball o una pàgina web amb un seguit de preguntes i una llista de pàgines web en les quals els alumnes busquen les respostes. Al final s'acostuma a incloure la Gran pregunta, la resposta de la qual no apareix directament en les pàgines web visitades i que exigeix integrar i valorar allò que s'ha après al llarg de la recerca. Les Caceres del tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l'accés a la informació a través d'Internet en particular.
  Una Cacera del Tresor ben dissenyada va més enllà de l'adquisició de petites unitats d'informació, més o menys estructurada, sobre un tema determinat. March (1999) suggereix que triant adequadament les preguntes que defineixin les dimensions fonamentals d'un tema, els alumnes no solament busquin respostes concretes, sinò que aprofundeixen en els aspectes essencials del tema. A més de l'aprenentatge de fets i conceptes, una Cacera del Tresor estimula la adquisició d'habilitats en tecnologia de la informació i comunicació, coneixements pràctics sobre Internet, la web y la navegació per la informació en línia.
Recull de caceres del tresor.

TREBALL ALTERNATIU A LA SESSIÓ:
http://www.tressisens.net/idees/
http://www.tressisens.net/buscatroba/primera.htm
ALTRES RECURSOS PER VALORAR I MIRAR:

EINES 2.0 PEL NOSTRE BLOC, WIKI, WEB, GOOGLE-SITES.

Per publicar, word, pptt,pdf, exel. CALAMEO
Per crear enquestes immediates. 99POLLS
Puzles. http://www.jigsawplanet.com/
Google docs.SESSIÓ 4: TIPOLOGIES DE TEXTOS


MIREM ELS NOSTRES ESPAIS. 22-02-11

Textos que expliquen-

Textos que impliquen interaccions verbals.
Textos per a convèncer o fer actuar.


https://sites.google.com/a/xtec.cat/tac-bac-de-roda/

ACTIVITATS DEL DIA: exploreu i mireu els diferents tipus de textos i els seus exemples. Després busqueu alguna aplicació pràctica per poder fer a la vostra aula i l'expliqueu al vostre espai.

SESSIÓ 3: TIPOLOGIES DE TEXTOS


Les Tic i les diferents tipologies de textos.


Justificació
Primer de tot ens caldria diferenciar dos grans tipus d'activitats que podem fer utilitzant l'ordinador:
 • Obertes.
 • Tancades.
Entenem per activitats obertes aquelles activitats de creació on, qui les fa, decideix el que vol fer i així ho du a terme. S'utilitza un tipus de programari amb unes característiques molt específiques, normalment són els anomenats Suites ofimàtiques o aquelles aplicacions que hi estan relacionades. Normalment a l'educació infantil aquests tipus d'activitats es desenvolupen amb l'ajut de la mestra i, generalment, en grup. Seria un exemple d'activitat oberta escriure una notícia d'un fet que ha passat utilitzant un processador de textos o un bloc. Les activitats tancades serien aquelles activitats que trobem ja elaborades, que requereixen una resposta única per part de qui les du a terme i que se n'obté una resposta immediata. Els alumnes, un cop explicat el procediment, les poden fer sols. Aquest tipus d'activitats, busquen l'aprenentatge individualitzat dels alumnes. En aquest grup hi entrarien les activitats JClic. Evidentment, hi podríem afegir les activitats guiades (tipus WebQuest i caceres del tresor) que serien un entremig.


Avantatges de l'ús de les Tic a l'hora de treballar textos

Pel que fa a les activitats obertes:
 • El resultat és més polit.
 • Es poden fer correccions en el text sense haver-lo de refer tot.
 • No cal preocupar-se pel traç de les lletres i la seva direccionalitat.
 • No hi ha dificultat grafomotora.
 • Queda resolt a quin lloc del document hem de començar l'escriptura, en quina direcció ha d'anar el text, on hem d'anar quan arribem al final de la línia.
 • Tots els alumnes veuen el text en la direccionalitat correcta (això no es dóna quan es treballa en petit grup a voltant d'una taula, per exemple), per tant els és més fàcil identificar el que està escrit i això en facilita la seva participació.
En les activitats tancades tenim que:
 • L'alumne rep immediatament la resposta de la seva acció.
 • Afavoreix l'autonomia.
 • Estalvia feina als mestres.


TEXTOS QUE SERVEIXEN D'EINA DE REFERÈNCIA

Serien aquells textos que utilitzem com a base per fer altres coses. Aquest seria el cas dels diccionaris i enciclopèdies que ens ha de servir per conèixer el significat de les paraules que trobem en un altre text (oral o escrit).RECURSOS A LA XARXA

A la xarxa podreu trobar força diccionaris i enciclopèdies virtuals, alguns són en anglès, però d'altres són multilingües amb moltes possibilitats d'explotació a l'aula.DICCIONARIS EN LÍNIA

 • http://lexipedia.com/spanish/, diccionari que crea un diagrama de relacions per la paraula cercada.
 • http://dicts.info/, Diccionari amb moltes opcions i possibilitat de triar entre diverses llengües, fins i tot el català.
 • http://www.wordnik.com/, especialment útil per treballar a l'àrea de les llengües estrangeres.
 • http://www.undiaunapalabra.com/, diccionari en castellà que cada dia afegeix una nova paraula. Útil per na activitat breu a l'inici de la classe i ampliar el vocabulari dels alumnes .ENCICLOPÈDIES

PROPOSTA D'ACTIVITATS TANCADES

A l'escriptori de l'EDU365 podreu utilitzar
external image escriptori.png http://www.edu365.cat/escriptoris/escriptori_primaria.htmDIDAC és el diccionari escolar per a l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer cicle de l'ESO. Comproveu les possibilitats del diccionari DIDAC.


 • Doneu una ullada a la Biblioteca d'aplicacions lèxiques, a l'apartat de Cicle Superior, on hi trobareu la proposta de moltes activitats interessants per a fer amb el DIDAC adreçades a aquest cicle.

external image didac2.jpg http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

 • Una altra aplicació, Muds de Mots, que trobareu a la xarxa i on és important utilitzar el vocabulari de manera precisa. Les activitats estan agrupades en 4 nivells de dificultat (inicial, bàsic, intermedi i superior).

external image didac3.jpg http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm

 • Per últim, entreu en aquest JClic i veieu la varietat d'activitats que ens proposa:

external image didac4.jpg http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2141 ACTIVITATS OBERTES

A la xarxa tenim una proposta molt divertida de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Apadrina una paraula on qui vol tria una paraula i l'entra amb l'objectiu que aquesta no es perdi. Podem proposar un munt d'activitats a partir d'aquesta idea. Aquí es proposen algunes opcions:
 • Demanar als nostres alumnes que preguntin a casa o als seus avis paraules que deien quan eren petits i que ara no s'usen i fer-ne un diccionari. Podeu consultar la pràctica 5 del mòdul 5 del curs Recursos i estratègies TAC per a l'educació infantil.
 • Triar paraules del Web de l'Escola d'Escriptura i buscar-ne el significat en el diccionari.
 • Buscar sinònims a paraules d'aquest mateix Web.
Aquesta mateixa proposta la podríem fer de manera col·laborativa entre diferents escoles, creant un bloc, per exemple.

PRÀCTICA DE LA SESSIÓ
En el teu espai google sites:
En una de les pàgines posar:
 • 3 activitats obertes que proposaries fer amb els teus alumnes. Digues curs, matèria.
 • 3 activitats tancades per poder fer sols els alumnes. Digues curs i matèria. Aquesta activitat, la posareu pensant que està oberta als alumnes.
 • Busca 4 diccionaris que utilitzaries o proposaries als teus alumnes.
 • Busca 4 enciclopèdies que utilitzaries o proposaries als teus alumnes.
 • Pensa una activitat oberta per fer col.laborativament amb els teus alumnes i explica com, quan i on ho faries.

Enviar enllaç del vostre espai web a: nparet@xtec.cat
SESSIÓ 2: GOOGLE SITES

http://www.youtube.com/watch?v=k1eF6XpEOSQ

Bibliografia
http://sites.google.com/support/
Tutorial interessant: https://sites.google.com/site/webscolaborativas/

SESSIÓ 1: PRESENTACIÓ. ÚS DIDÀCTIC DELS BLOCS.


Presentació i guió de les sessions del curs.
Repassem diferents espais web que podem utilitzar: wiki, bloc, google-sites,...
Refresquem Xtec.blocs. http://tacbacderoda.wikispaces.com/4.+BLOC
Blogger.


SESSIÓ 10:06/04/2010:

Resum de la sessió, els diferents grups, han explicat el seu treball.
Com que el treball fet a les aules ha estat molt exel.lent, (heu treballat molt), hem decidit que val la pena unificar les wikis i posar-les en un ellaç a la pàgina de l'escola, per poder.la presentar com una bona pràctica educativa, o com a treball al jocs florals....
Ha estat un plaer treballar amb vosaltres, FELICITATS A TOTS!!!!!


Núria Paret
nparet@xtec.cat
UNITATS DIDÀCTIQUES: P3/P4 I 05.
Power Point: El ratolí viatger.
Valoració final de curs, propostes, dubtes, ....

SESSIÓ 9: 23/03/2010:

Resum de la sessió, hem estat veien el treball dels grups de C.S. i C.M. que ens han ensenyat les seves wikis i el treball que han fet amb els seus alumnes. Realment han treballat molt i les wikis han quedat immillorables.
Per la propera sessió, només ens faltarà veure els projectes de C.I. i els de C.M. (3r). i els d'Educació Infantil.
Que descanseu i que gaudiu de les merescudes vacances, ens retrobem el dia 4.Concretem i repassem projecte: dubtes, consultes, propostes i seguiment.

Les wikis i l'escola:
http://laclassede2nb.wikispaces.com/
http://espaics.wikispaces.com/
http://montsespe.wikispaces.com/
http://4tbwiki.wikispaces.com/
http://tercerdebac.wikispaces.com/
http://dolorseva.wikispaces.com/
http://englishmarte.wikispaces.com/
http://martacarmen2.wikispaces.com/

PEDAGOGIA DELS WIKI, SEGONS JORDI VIVANCOS

http://ticotac.blogspot.com/2007/05/pedagogia-dels-wikis.html


SESSIÓ 8: 16/03/2010:

Concretem i repassem projecte: dubtes, consultes, propostes i seguiment.

SLIDESHARE Bac de roda, roda de bac

http://www.slideshare.net/ISSU: http://issuu.com/

First name: Bac Last Name: de roda. Prolife Name: bacde Password: rodaSCRIBD


http://www.scribd.com/
username: bacde password: roda

Conte Caputxeta Amb Imatges
Presentación1


DE WEB A PDF

http://www.pdfmyurl.com/ L'he provat i funciona molt bé, genera un pdf del bloc o similar. Interessant.
L'unic problema, és que els videos o enllaços no surten i queda l'espai en blanc.
És però efectiu amb el text i guarda els enllaços a hipervincles, útils per tenir guardat,us deixo el model de la pàgina d'aquesta wiki.


SESSIÓ 7: 09/03/2010: Eines wiki, IMATGE i Documents.

Concretem i repassem projecte: dubtes, consultes, propostes i seguiment.
BLOC: imatges. Recursos per penjar imatges des del Bloc o des de la pàgina web.

SESSIÓ 6: 02/03/2010: Eines wiki, SO.


Get a Voki now!vella.gif


AUDACITY

http://immav.wikispaces.com/Audacity

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/eines/audacity.htm

Tutorial:


VOZ ME http://vozme.com/index.php?lang=ca

Voki http://www.voki.com/
Canço


Sessió 5: 16/02/2010

Pràctica: anem treballant el projecte.


Sessió 4: 9/02/2010

1. EL NOSTRE PROJECTE- GRUPS DE TREBALL

Educació infantil:

Judit Pérez, Montse López, Bea Alonso P3,P3, P4. Tema: Astronomia

Núria Cubinsà P5, Gemma Avila Reforç, Tema: Astronomia


Cicle Inicial:

Rosa Mª Martin 1r. Mercè Carrasco . Tema: Ratolí Viatger

Marta Parellada. 1r. Carmen Moreiro 2n. Tema: Constel·lacions

Cicle Mitjà:

Assumpta Poch 4t. Paqui Diaz. Tema: wiki de 4t

Montserrat Vilà3r. Esperanza Velasco, Oriol Alonso. Tema: Sistema Solar

Eva Vela. 4t. Dolors Guillamón. 4t. Tema: Wiki de 4t

Cicle Superior:

Montse López 6è. Montserrat París, Carme Arrando, Lluís Iranzo. 5è. Tema: Wiki de Català

Especialistes Anglès:

Teresa Garcia Mariló Pérez. Tema: wiki pels nens amb diferents recursos.

2. DOCUMENT ORIENTATIU SOBRE COMPETÈNCIA DIGITALS DELS ALUMNES.

http://www.xtec.cat/escola/tec_inf/tic/eixtic.pdf

3. WIKI

Orientacions- Power point Canó

Massa sovint s’assisteix a presentacions (conferències, sessions formatives…) en que la persona que es dirigeix a l’audiència fa un ús del programari de presentacions (generalment el Powerpoint o l’Impress) més com a uns apunts personals per tenir un suport al seu propi discurs que no pas com a un element seqüenciat que complementi els seus arguments.
Si en el mòdul 1 pràctica 3 ens hem aproximat a uns principis bàsics de l’aprenentatge multimèdia des d’una perspectiva cognitiva, ara analitzarem els elements bàsics per resoldre tècnicament de la manera més eficaç possible l’elaboració de les presentacions fetes, generalment, amb Powerpoint o Impress.
1.- Cal assegurar-se que tant el maquinari com el programari estan en perfectes condicions per a una bona elaboració de la presentació.
2.- Cal seleccionar prèviament tots els continguts que es volen tractar. Convé fer un esquema preliminar: experts en elaboració de productes multimèdia consideren que un 80% del temps cal destinar-lo a la planificació (inclou segons com la investigació, documentació, programació, etc) i el 20% restant a l’elaboració tècnica de la presentació com a producte final.
3.- Cal sempre fer prevaldre la qualitat del contingut a l’espectacularitat de la presentació. L’audiència ha d’estar interessada en el que s’exposa a la pantalla no en els possibles efectes especials, sobretot si són balders.
4.- El contingut ha de ser significatiu per l’audiència i no només per a la persona que fa la presentació. En conseqüència, el primer què cal fer es presentar el sumari de les idees força que s’abordaran per, posteriorment, anar-les seqüenciant amb els continguts específics.
5.- Els continguts específics que seran presentats de forma ordenada han d’estar perfectament titulats per identificar-los fàcilment.
6.- És important que l’audiència estigui al corrent de l’organització interna del conjunt de les diapositives que conformen la presentació. Suposem que ens trobem davant un document amb 20 diapositives: doncs bé, la quarta de la sèrie podria tenir en un lloc discret però visible la llegenda 4/20.. Les diapositives han de tenir el text just i les imatges (gràfics, símbols…) precises, ni una de més, que serveixin com a suport a l’exposició oral. En cap cas són uns apunts per al ponent, sinó un guiatge de suport al grup-classe.
7.- No s’ha de fer un ús balder de les animacions: poden esdevenir uns distractors.
8.- També esdevé un important distractor l’ús indiscriminat de les transicions. Si el text entra en pantalla des d’una determinada posició, s’ha de mantenir en el seguit de les diapositives.
9.- La tipografia és fonamental. Es recomanable l’ús de fonts senzilles però elegants com Arial (i les seves variants), Verdana, Calibri, Tahoma, Times New Roman… No s’ha de fer un ús innecessari de recursos com les pampallugues del text. Només farem servir un recurs així per fer centrar l’atenció en un text amb algun efecte especial si considerem que és un ajut per centrar l’atenció de l’audiència.
10.- El text de cada diapositiva ha de ser el mínim possible. Això permet que el format de la lletra pugui ser més gran i més fàcil de llegir des d’una distància allunyada de la pantalla. Si una diapositiva s’estructura amb vinyetes: es considera que hi ha d’haver un màxim de 6 mots per vinyeta i un màxim de 6 vinyetes a cada diapositiva. Alhora, no és gens recomanable més de 6 diapositives consecutives que continguin només text, atès que implicaria que la persona que fa la presentació estaria uns deu minuts parlant sense cap ajut visual. Totes les frases han de ser curtes i rellevants. En cap cas s’han d’introduir oracions complexes que formarien part, en tot cas, del discurs transmès oralment a l’audiència.
11.- Els fons de la pantalla han de ser gradients que vagin del fosc al clar amb una determinada orientació com ara d’esquerra a dreta. Però cal anar amb cura en seleccionar el color. No s’han de fer servir en una mateixa diapositiva colors complementaris. Tampoc convé fer servir colors massa brillants (sobretot amb els primaris – provocant fatiga ocular-). Per evitar que les persones daltòniques tinguin problemes és convenient evitar la combinació verd-vermell.
12.- Cal assegurar un bon contrast entre el text i el fons de la diapositiva. El més recomanable és l’ús de colors foscos per al text i tons pastel per als fons com el groc. També pot fer-se a la inversa: text clar sobre fons fosc…
13.- És força convenient que un cop preparada la presentació es revisi diverses vegades i es cronometri per constatar que encaixa amb els objectius previstos. Serà aleshores quan es podrà agregar un determinat contingut o, altrament, suprimir-ne algun altre que resulta balder.
14.- Cal assegurar-se que tant la llegibilitat dels textos com la visualització de gràfics, imatges, etc, són correctes. Serà interessant situar-se en diferents punts de l’aula o sala de projecció per comprovar que es vegi bé des de qualsevol punt.
15.- Recordem que el guió de la presentació ja s’ha tingut present incorporar-lo directament i que cada diapositiva ja situa en l’itinerari que s’està tractant. Per tant, fins un cop acabada la presentació no és convenient distribuir les anotacions, resums, síntesis o qualsevol document complementari que tingui relació directa amb els continguts tractats.
16.- I el més important: aquests suggeriments són de força utilitat en tot procés informatiu - formatiu. Però en una presentació amb finalitats instruccionals, seran el conjunt de missatges del professorat al grup-classe, a alumnes de forma individual o a determinats grups de treball i la seva mediació dialògica en qualsevol fase de resolució d'una activitat, on hi rau la clau de l'acció docent del procés d'aprenentatge, on s'insereix el document projectat. En conseqüència i, en cas de dubte, sempre és bo saber que en prémer en el teclat la lletra B (de black) o la lletra W (de white) la pantalla esdevé un fons negre o blanc, segons el cas, que permet aturar la seqüència; per reprendre el fil només cal tornar a prémer sobre la mateixa tecla.

4. ENVIAR PROJECTE DE TREBALL
Document word, on ha hagi
nom, curs. titol del projecte.
Objectius.
Programes, recursos.
Temporalització. Lloc. Recursos necessaris.
Avaluació. Reflexió final.

SESSIÓ 3: 2/2/2010

0. Preparem Carnaval - Recursos:


1. Reflexionem


2. Què és una Wiki.3. Com fer una wiki.


Insertar en Wikispaces un vídeo de un proveedor de Internet


Cómo insertar imágenes publicadas en Internet en Wikispaces.


FORMATS TEXT- ENLLAÇ HIPERVINCLES-


ELEMENTS D'UNA WIKI

SESSIÓ 2: Recursos Cicle Inicial i Parvulari. Alfabetització tecnològica. (Primer nivell).

1. Recursos Educació Infantil. Què coneixem? Què utilitzem actualment?

  • Edu365. Jclic.G-compris. Tuxpaint. Ho parlem.....
2. Més coses: Materials i eines de formació per educación infantil.

  • Més recursos.
3. Coses pràctiques: guardem les adreces a Preferits. Estructurem adreces trobades en un document Open office.
4. Alfabetització Tic. Per fer-nos una idea. http://www.xtec.es/fie/assessor/cb2.htm
5. Activitats TAC
    • Cercar informació per internet fent servir enciclopèdies virtuals, webs temàtiques i cercadors (cerca intel·ligent).
    • Desar imatges de la càmera, d’internet i de captures de pantalla.
    • Fer fotografies amb intenció comunicativa.
    • Saber utilitzar i conèixer les principals funcions de la càmera fotogràfica i de vídeo i d’un gravador de veu (mp3,...).
    • Extreure informació d’imatges, documents sonors i audiovisuals.
    • Utilitzar un processador de textos: obrir el document, escriure text, editar-lo, desar-lo.
    • Utilitzar un editor gràfic: crear i modificar imatges i desar-les en diferents formats (jpg i gif).
    • Elaborar presentacions utilitzant text i imatge.
    • Fer produccions amb un editor de vídeo que continguin imatge i so.
    • Editar un arxiu sonor i desar-lo en diferents formats.
    • Utilitzar el suports TAC per il·lustrar una exposició oral.
    • Fer servir el correu electrònic, i eines de la web 2.0 per comunicar-se.

6.Imatges. Banc d'imatges.
SESSIÓ 1: Presentació del curs: Estratègies i recursos TAC. 19-01-2010

Acords de la sessió 1:
1. Presentació del curs
2. Explicació del projecte proposat.

Materials i eines de formació.